Si Galvanek ay walang pormal na medikong pagsasanay; sa halip, umasa siya sa mga aral na natutunan niya sa paglalaro ng , isang video game na binuo ng US Army noong 2002 bilang propaganda at pangangalap na kasangkapan.

Ang mga manlalaro ay nakakatanggap ng virtual na pagsasanay habang nasa progreso ng laro at nagsasagawa ng mga misyon katulad ng isang sundalong Amerikano. Ito ay isa sa maraming larong pangdigmaan na kasalukuyang nagagamit, kabilang ang , isa pang larong pinondohan ng Army.

Pinayuhan ng Kasulatan: “At anuman ang inyong sasabihin o gagawin, gawin ninyong lahat sa pangalan ni Panginoong Yahushua at sa pamamagitan Niya’y magpasalamat kayo kay Yahuwah Eloah.” (Tingnan ang Colosas .) Para gumawa ng isang bagay sa ngalan ni Yahushua ay nangangahulugang gagawin mo ito bilang Kanyang kinatawan.

Bilang isang Kristyano, ikaw ay kinatawan ni Yahuwah, Kanyang isinugo sa mundong pinuno ng pagkakasala.

Anumang ginagawa mo o hindi mo ginagawa ay sumasalamin sa Kanya.

Sa pagkuha sa pangalan ng “Kristyano,” ipinapahayag mo ang iyong sarili na bahagi ng pamilya ng Langit.

Ang pangwakas ng kamatayan, ang hindi inaasahang aksidente o ang mahaba, matagal na karamdaman, ay mga bagay na nangyayari sa , hindi sa sarili.

Dahil sa ilusyong ito, maraming tao ang tumutungo sa buhay nang hindi nakakamit ang mabuti na maaari nilang gawin, o magiging kanilang pribilehiyo na gawin sa pakikipagtulungan sa Langit.

Gayunman, ang kakayahan sa baraha ay hahantong sa kagustuhan na gamitin ang kaalaman at kakayahan para sa personal na pakinabang.

Ang maliit na halaga ng salapi, malamang barya-barya, ay nakataya, pagkatapos dadami, sa tumataas na halaga hanggang ang pagkagumon o adiksyon sa pagsusugal at ang kagalakan ay magiging napakalaki.

Dahil ang oras mismo ay isang kaloob, ang bayan ni Yahuwah ay kikilalanin ang responsibilidad na gamitin ito nang matalino at sa paraan na magpaparangal sa Kanya.

Bilang mabubuting katiwala ng iba’t-ibang kaloob ng Eloah, gamitin ninyo ang kakayahang tinanggap ninyo sa ikakapakinabang ng lahat.

Hangad ni Satanas na pasamain ang mga kaloob ni Yahuwah at ilihis ang mga pagpapalang inilaan ng Langit.